...

DMCA Известување за нарушување на авторските права

Пред да испратите известување за прекршок материјал или контра-известување, можеби ќе сакате да контактирате со адвокат за подобро да ги разберете вашите права и обврски според DMCA и другите важечки закони. Следниве барања за известување се наменети да се усогласат со правата и обврските на Null48 според DMCA, особено, делот 512(в) и не претставуваат правен совет.

Сите трговски марки, регистрирани трговски марки, имиња на производи и имиња на компании или логоа што се појавуваат на страницата се сопственост на нивните соодветни сопственици. Null48 се придржува до сојузниот Закон за дигитални милениумски авторски права (DMCA) одговарајќи на известувањата за наводно прекршување што е во согласност со DMCA и другите важечки закони. Како дел од нашиот одговор, може да го отстраниме или оневозможиме пристапот до материјалот што живее на локацијата, а кој е контролиран или управуван од Null48 за кој се тврди дека прекршува, во тој случај ќе направиме добра волја обидувајќи се да контактираме со развивачот кој ги доставил засегнатите материјал за да можат да направат контра-известување, исто така во согласност со DMCA.

Известување за прекршување на авторските права

За да поднесете известување за прекршување на материјалот на Null48, ве молиме доставете известување што ги содржи следните детали

Физички потпис на развивач или тим за развој овластен да дејствува во име на сопственикот на ексклузивно право што наводно е повредено. Неопходно е за трета страна агенциите да обезбедат копија од „Писмо за физичко овластување“ таа агенција може да ги адресира сите авторски права од нив.

Идентификација на делото заштитено со авторски права за кое се тврди дека е прекршено, или, ако повеќе дела заштитени со авторски права на една онлајн страница се опфатени со едно известување, репрезентативна листа на такви дела на таа локација.

Обезбедувањето URL-адреси во телото на е-пошта е најдобриот начин да ни помогнете брзо да ја лоцираме содржината.

Информации разумно доволни за да му овозможат на давателот на услугата да контактира со страната што се жали, како што се адреса, телефонски број и, доколку е достапна, адреса на електронска пошта на која може да се контактира странката што се жали.

Изјава дека странката што се жали добронамерно верува дека користењето на материјалот на начин на кој се жали не е овластена од сопственикот на авторските права, нејзиниот агент или законот.

Изјава дека информациите во известувањето се точни, и под казна за лажно сведочење, дека странката која се жали е овластена да дејствува во име на сопственикот на ексклузивно право што наводно е повредено (Имајте предвид дека според Дел 512(ѓ) секое лице кое свесно и материјално погрешно прикажува дека материјалот или активноста предизвикува повреда може да биде предмет на одговорност за штети.

Потоа испратете го известувањето за прекршување преку е-пошта на „[email protected]